1. <object id="c7lum"></object>

   <th id="c7lum"><video id="c7lum"></video></th>
  2. <big id="c7lum"></big>
   <th id="c7lum"></th>
   <strike id="c7lum"><video id="c7lum"></video></strike>

   <strike id="c7lum"></strike>

   1. 2018年11月30日 星期二
    當前位置:首頁?>?下屬公司?>?中冶越南公司?>?關于我們

     T? LI?U M?NG CÔNG TY TNHH V?N HàNH KINH DOANH MCC VI?T NAM

     中冶越南運營有限責任公司

     MCC Vietnam Operation Co., Ltd

     一、Gi?i thi?u công ty公司介紹

     (Introduction)

     Công ty TNHH V?n hành kinh doanh MCC Vi?t Nam là công ty con 100% v?n n??c ngoài tr?c thu?c Công ty TNHH D?ch v? k? thu?t MCC BaoSteel, chuyên nh?n th?u b?o trì thi?t b? cho Gang thép Hà T?nh. Công ty ??ng ky kinh doanh t?i Vi?t Nam v?i t?ng s? v?n 33 t? ??ng , quy mô h?n 600 công nhan. Ngành ngh? kinh doanh ch? y?u bao g?m: S?a ch?a và b?o d??ng thi?t b? ?i?n các ??ng c?, s?a ch?a ph??ng ti?n, l?p ??t thi?t b? v?n hành máy móc, l?p ??t h? th?ng c?p thoát n??c, lò s??i và ?i?u hoà không khí, ki?m tra và phan tích k? thu?t, ch? t?o k?t c?u thép, gia công máy móc và h? tr? s?n xu?t các phan x??ng.

     中冶越南運營有限責任公司是中冶寶鋼技術服務有限公司為承攬河靜鋼設備大包化保養業務,在越南注冊的全資子公司,注冊資金1000萬元人民幣,現有員工600多人。營業范圍包括:機械電氣設備維修,機動車維修,機械電氣設備安裝,給排水及空調安裝,工業測試和技術分析,鋼結構制造,機械加工,工廠協力等。

     MCC Vietnam Operation Co., Ltd is a wholly-owned subsidiary of MCC Baosteel Technology Services Co., Ltd registered in Vietnam. In the beginning it was established to contract steel equipment maintenance business in Ha Tinh Steel. The registered capital of this company is 10 million RMB and it has 600 employees now. The company’s business scope includes: mechanical and electrical equipment maintenance, motor vehicles maintenance, mechanical and electrical equipment installation, industrial testing and technical analysis. steel structure manufacturing, machining, factory collaboration, etc.

     Hi?n nay, Công ty TNHH D?ch v? k? thu?t MCC BaoSteel là doanh nghi?p d?ch v? v?n hành s?n xu?t luy?n kim có quy mô l?n nh?t, n?ng l?c t?ng h?p m?nh nh?t, trình ?? ph?c v? t?t nh?t, c?ng nh? có s?c ?nh h??ng qu?c t? t??ng ??i l?n t?i Trung Qu?c. Công ty hi?n có 20.000 nhan viên. T? khi nh?n d? án d?ch v? s?n xu?t luy?n kim ??u tiên n?m 1985 c?a Baosteel ??n nay, Công ty ?ã tích l?y ???c v?n kinh nghi?m hi?n ??i hóa v? qu?n ly ph?c v? v?n hành s?n xu?t luy?n kim, ?? n?ng l?c cung c?p chu?i d?ch v? s?n xu?t chuyên nghi?p và th?ng nh?t bao g?m s?a ch?a b?o d??ng thi?t b? , h? tr? s?n xu?t, ch? t?o các lo?i thi?t b? luy?n kim ??c bi?t, khôi ph?c và gia công l?i các ph? tùng, tái s? d?ng x? thép, nang c?p c?i t?o k? thu?t quy trình luy?n kim và t? v?n công trình cho các xí nghi?p trong và ngoài n??c. Ph?m vi kinh doanh c?a công ty g?m Gang thép Baosteel, ShouGang B?c Kinh, Gang thép Thái Nguyên , S?n ?ông , Hà B?c , V? Hán, ShaGang Giang Tô, Nh?t Chi?u, Mã Yên S?n, Hàm ?an Hà B?c và nhi?u xí nghi?p luy?n kim l?n khác.

     中冶寶鋼技術服務有限公司是目前大陸具有較強國際影響力的冶金生產運營服務商。公司現有員工兩萬人,自1985年承接寶鋼第一個冶金生產服務項目以來,積累了一整套現代化冶金生產運營服務管理經驗,具有為國內外冶金企業提供設備檢修、協力生產、冶金特種設備制造、新型材料、備件加工及修復、鋼渣綜合利用、冶金工程技術升級改造與工程咨詢等全產業鏈,全流程的一體化、專業化生產運營服務能力。公司業務范圍遍及寶鋼、首鋼、太鋼、山東鋼鐵、河北鋼鐵、武鋼、沙鋼、日照鋼鐵、馬鋼、邯鋼等大型冶金企業。

     MCC Baosteel Technology Services Co.,Ltd is a most competitive metallurgical production and operation service supplier in China with international influence, and it also has the largest industrial scale and the best service in the main land of China with nearly 20,000 employees. Since undertaking the first metallurgical production services of Baosteel in 1985, the company has accumulated a lot of experience in modern metallurgical production, operation, service and management. It can provide metallurgical enterprises all over the world with equipment maintenance, cooperation in production, manufacture of metallurgical special equipment, processing and repair of new materials and spare parts, the comprehensive utilization of steel slag, metallurgical engineering technology upgraded transformation, engineering consulting and other professional services. MCC Baosteel has made business with many domestic metallurgy enterprises, like Baosteel, Shougang, Shandong steel, Hebei steel, WISCO, Shasteel, Rizhao steel, Masteel, Hansteel and so on.

     二,N?ng l?c kinh doanh 業務能力

     (Business Capacity)

     Công ty TNHH V?n hành kinh doanh MCC Vi?t Nam ???c ??ng kí thành l?p vào tháng 4 n?m 2016, có n?ng l?c s?a ch?a thi?t b? công ngh? luy?n kim gang thép và h? tr? ph?c v? s?n xu?t. Tr??c m?t, Công ty ?ã ti?p nh?n các gói  th?u b?o d??ng công trình x??ng Cán nóng, Cán day,Thiêu k?t, h? tr? s?n xu?t x??ng Luy?n thép, qu?n ly th?ng nh?t h? th?ng nh?n li?u x??ng Nguyên li?u. ??ng th?i h? tr? k? thu?t máy ?úc gang ?? ??t lò cao, thao tác day chuy?n s?n xu?t Thiêu k?t, b?o v? thi?t b? Luy?n thép. Công ty ?i t? doanh nghi?p nh?n th?u b?o d??ng ??n thu?n phát tri?n thành doanh nghi?p cung c?p d?ch v? luy?n kim t?ng h?p cho Gang thép Hà T?nh.

     中冶越南運營有限責任公司2016年4月份注冊成立,具有鋼鐵冶金全工藝鏈設備維修、生產協力服務能力。目前已承攬了熱軋、線棒、燒結等大包化保養工程,煉鋼生產協力,原料輸入系統一體化管理等項目,并為河靜鋼開爐提供了鑄鐵機技術支援,燒結生產帶操,煉鋼設備保駕等服務。公司已從單純的大包化保養廠商,發展為扎根于河靜鋼的冶金服務綜合服務商。

     MCC Vietnam Operation Co., Ltd was incorporated in April 2016, now it has the ability to provide maintenance of steel and metallurgical process chain equipment and the service of co-production. At present, the company has contracted many projects like maintaining of hot rolling and sintering; co-production of steelmaking; integrated management of raw material input system, etc. It also provide services for Formosa Ha Tinh steel in technical support and steelmaking equipment maintenance. Therefore, the company has developed from a single service provider to a comprehensive service provider in the metallurgical industry.

     三、D? án ph?c v? 服務項目

     (Services)

     1、S?a ch?a và b?o hành thi?t b?: công nhan s?a ch?a các lo?i thi?t b? g?n 400 ng??i g?m có th? hàn, th? ngu?i, th? ?i?u khi?n c?u, th? ?i?n, ph?c v? b?o trì toàn b? thi?t b? ch? y?u cho toàn quá trình s?n xu?t luy?n thép . Trong ?ó g?n 100 nhan viên k? thu?t t?i t? ??i l?c Trung Qu?c ??u n?m rõ ph??ng pháp và tr?ng ?i?m s?a ch?a b?o hành thi?t b? s?n xu?t gang thép. Các d? án gói th?u chính g?m có :

    STT

    Tên d? án

    Phan x??ng

    S? nhan công

    1

    B?o d??ng thi?t b? X??ng Cán nóng

    X??ng Cán nóng Gang thép Hà T?nh

    151
    2

    B?o d??ng thi?t b? X??ng Cán day

    X??ng Cán day Gang thép Hà T?nh

    130
    3

    B?o d??ng thi?t b? X??ng Thiêu k?t

    X??ng Thiêu k?t Gang thép Hà T?nh

    87
    4

    B?o d??ng thi?t b? khu v?c ti?p li?u X??ng Nguyên li?u

    X??ng nguyên li?u Gang thép Hà T?nh

    72
    5

    S?a ch?a thi?t b? X??ng Luy?n thép

    X??ng Luy?n Thép Gang thép Hà T?nh

    21
    6

    B?o d??ng b?o trì thang máy Luy?n gang

    X??ng Luy?n Thép Gang thép Hà T?nh

    3

     1、設備檢修維護:擁有鉗工、焊工、起重工、電工等各類設備檢修人才近400人,涵蓋了鋼鐵生產全流程的主要設備,其中來自中國大陸的技術人員達到100多人,熟悉掌握鋼鐵生產設備的檢修維護方法和要點。承攬的主要工程有:

     1、Equipment maintenance: The company has nearly 400 technicians and their skills involve the major equipment of entire steel production process including bench worker, welders, craneman, electricians, etc. All the technicians are proficient in the maintenance methods of related equipment and more than 100 of them are from the mainland of China.

     Major projects:

    項次

    NO.

    業務名稱

    Information of project

    廠部

    Department of Ha Tinh Steel

    人數

    Number of staff

    1

    熱軋設備保養工程

    Maintenance of hot rolling equipment

    河靜鋼熱軋廠

    The hot rolling plant

    151
    2

    線棒設備保養工程

    Maintenance of winding bar equipment

    河靜鋼線棒廠

    The winding bar plant

    130
    3

    燒結設備保養工程

    Maintenance of sintering equipment

    河靜鋼燒結廠

    The sintering plant

    87
    4

    原料受料區設備保養工程

    Maintenance of raw material equipment

    河靜鋼原料廠

    The raw material plant

    72
    5

    煉鋼設備維修服務

    Maintenance of steelmaking equipment

    河靜鋼煉鋼部

    The steelmaking plant

    21
    6

    煉鐵區電梯維護保養工程

    Maintenance of lifts in steelmaking zone

    河靜鋼煉鐵部

    The steelmaking plant

    3

     2、Ph?c v? k? thu?t và h?p tác s?n xu?t: Ph?c v? 365 ngày m?i ngày 24 ti?ng cho s?n xu?t gang thép, h? tr? các ho?t ??ng chính và ph? cho s?n xu?t gang thép. Công ty có h?n 20 các lo?i máy kích th??c l?n nh? máy nang, máy b?c x?p s?t, và máy c?t b? x? thép. Các d? án gói th?u chính là:

    STT

    Tên d? án

    Phan x??ng

    S? nhan công

    1

    H? tr? s?n xu?t các khu v?c X??ng Luy?n thép

    H? tr? s?n xu?t các khu v?c X??ng Luy?n thép

    110
    2

    H? tr? k? thu?t Lò ?úc

    X??ng Lò cao Gang thép Hà T?nh

    8
    3

    H? tr? k? thu?t s?n xu?t Thiêu k?t

    X??ng Thiêu K?t Gang thép Hà T?nh

    12

     2、協力生產和技術服務:365天每天24小時服務于鋼鐵生產,支援鋼鐵生產的主、輔操作,實現冶金過程的順行,擁有大型堆高機、鏟裝機、鋼渣清運機等各類工程20多臺。承攬的主要工程有:

     Co-production and technical services: The company provides 24 hours service for the main production line and auxiliary production line of Formosa Ha Tinh steel to ensure the smooth progress of the metallurgical production process. More than 20 types engineering equipment are used in the project including large stacking machine, shovel loader, handling equipment and so on.

     Main projects:

    項次

    No.

    業務名稱

    Information of project

    廠部

    Department of Ha Tinh Steel

    人數

    Number of staff

    1

    煉鋼部各作業區生產協力

    Co-production of steelmaking

    河靜鋼煉鋼部

    The steelmaking plant

    110
    2

    鑄鐵機技術支援

    Technical support of pig machine

    河靜鋼高爐廠

    The blast furnance plant

    8
    3

    燒結生產技術支援

    Technical support of skntering machin

    河靜鋼燒結廠

    12

    The sintering plant

     3、Công vi?c c?i cách k? thu?t, công trình: Thích ?ng v?i vi?c chuy?n ??i công ngh? tr?c tuy?n, ngo?i tuy?n và c?i ti?n trang thi?t b?, c?ng nh? hi?u ???c nhu c?u c?i ti?n k? thu?t c?a nhà máy thép, trong quá trình s?n xu?t Công ty ?ã t?ng b??c ti?n hành c?i ti?n k? thu?t, nh?m c?i thi?n thao tác s?n xu?t và v?n hành thi?t b?, t?ng b??c xay d?ng ??i ng? chuy?n ??i k? thu?t có chuyên môn . Các d? án gói th?u chính g?m có :

    STT

    Tên d? án

    Phan x??ng

    1

    D? án l?p ??t n?n l?y m?u và xay ?ng khói lò cao, lò c?c.

    B? ph?n Luy?n thép thu?c Gang thép Hà T?nh

    2

    T?ng c??ng l??i phòng h? X??ng x? ly ?n ??nh x? thép

    Phòng tái ch? tài nguyên thu?c Gang thép Hà?nh

    3

    Thay th? s?i g?m ch?u nhi?t c?a lò C?c

    X??ng Luy?n C?c thu?c Gang thép Hà T?nh

    4

    Phun v?a trong ???ng khí CO c?a Lò c?c

    X??ng Luy?n C?c thu?c Gang thép Hà T?nh

    5

    S?a ch?a v?t li?u ch?u l?a trên ??nh lò C?c

    X??ng Luy?n C?c thu?c Gang thép Hà T?nh

    6

    Khôi ph?c l??i ch?n gió ngoài tr?i

    X??ng Nguyên li?u thu?c Gang thép Hà T?nh

     3、工程、技改業務:適應鋼廠在線、離線技改、設備改善,了解鋼廠的技改需求,在生產中見縫插針實施設備技改,改善生產操作和設備運行條件,是一支勇于在鋼廠建設、維護中逐漸鍛煉起來的技改團隊。承攬的主要工程有:

     Engineering technological upgrading projects: The company has ability to understand the technological innovation requirements of steel mill and provide online or offline innovation services without impacting the production plan of factory. Our technological innovation team can now effectively improve the conditions of staff operation and equipment operation.

     Main projects:

    項次

    No.

    業務名稱

    Information of project

    廠部

    Department of Ha Tinh Steel

    1

    煉焦、高爐煙囪開孔及取樣平臺安裝工程

    Coking, blast furnace stack opening and sampling platform installation

    河靜鋼煉鐵部

    The steelmaking plant

    2

    鋼渣安定化處理場廠房增設防護網工程

    Protective screening for slag processing plant

    河靜鋼資源回收處

    Resource recovery department

    3

    焦爐爐門框陶瓷纖維繩在線拆換工程

    The replacement of ceramic fiber rope on the coke oven’s door frame.

    河靜鋼煉焦廠

    The coking plant

    4

    焦爐磚煤氣道噴漿工程

    The shotcrete engineering of gas pipeline

    河靜鋼煉焦廠

    The coking plant

    5

    焦爐爐頂耐材維修工程

    The repair project of refractories on the top of coke oven

    河靜鋼煉焦廠

    The coking plant

    6

    露天料場防風網修復工程

    The repair project of outdoor stock ground’s windbreak

    河靜鋼原料廠

    The raw material plant

     四、Quy mô phát tri?n 發展規劃

     Công ty TNHH v?n hành kinh doanh MCC Vi?t Nam l?y ph??ng cham “ làm t?t kinh doanh và g?t hái s? hài lòng” làm công c? khai thác th? tr??ng. M?t m?t, ??ng v?ng t?i Formosa, tr? thành ch? d?a ch?n ch?n v? d?ch v? s?n xu?t, v? khí ??c l?c t?ng c??ng n?ng l?c s?n xu?t cho Gang thép Hà T?nh, d?n m? r?ng quy mô ho?t ??ng và cung c?p nhi?u d?ch v? h?n. M?t khác, n?m b?t c? h?i phát tri?n m?nh m? c?a ngành công nghi?p Gang thép ? ?ông Nam á, ph?n ??u ??a nghi?p v? b?o trì thi?t b? và h? tr? s?n xu?t c?a công ty ngày m?t v??n xa .

     中冶越南運營有限責任公司將“做好手上業務,取得業務滿意”作為市場開拓的利器。一方面,將立足于臺塑河靜鋼,做河靜鋼生產運營服務最有力的后墻,做河靜鋼產能持續提升的助力器,以期擴大經營規模,為河靜鋼提供更多的服務;另一方面,將面向包括東南亞市場,抓住東南亞鋼鐵業蓬勃發展的機遇,力爭將公司的設備檢修、生產協力核心業務向“一帶一路”沿線國家延伸。

     MCC Vietnam Operation Co., Ltd make “Ensure that customers are satisfied with every business” as its strategic positioning. On the one hand, the company’s main service objective is the Formosa Ha Tinh Steel and the main business is to ensure the smooth progress of the production, further helping Formosa Ha Tinh Steel to increase their market share. On the other hand, the company is ready to catch the opportunities in the development of the steel industry in Southeast Asia and take the “One Belt One Road” policy as a development guide.

     五、Ph??ng th?c liên h? 聯系方式 (Contact information)

     CÔNG TY TNHH V?N HàNH KINH DOANH MCC VI?T NAM

     ??a ch?:Thôn Tan Phúc Thành, xã K? L?i, th? xã K? Anh, t?nh Hà T?nh, Vi?t Nam

     S? ?i?n tho?i:0919090425

     Ng??i liên h?:Tr??ng Chí C??ng

     MCC VIET NAM BUSINESS OPERATION COMPANY LIMITED

     Address:Tan Phuc Thanh village,Ky Loi commune,Ky Anh Town,Ha Tinh Province,Viet Nam

     Telephone:﹢84-919090425

     Contacts:ZhangZhigang

     中冶越南運營責任有限公司

     地址:越南社會主義共和國河靜省奇英市奇利社新福成村

     電話:﹢84-919090425

     聯系人:張志剛

     The MCC Vietnam Operation Co., Ltd

     Address: Th? xã K? Anh, Ha Tinh, Socialist Republic of Vietnam

     Telephone: ﹢84-919090425

     Contact: Zhang Zhigang

    網站地圖| 聯系我們|
    copyright ? 2020 中冶寶鋼技術服務有限公司 版權所有未經許可不得轉載
    滬ICP備09070643號-1 工信部備案號查詢地址 滬公網安備 31011302003542號
    地址:上海市寶山區盤古路601號 電話:(021)56190903
    TOP
    国产成a人片在线观看视频_黄色视频免费_久久国产午夜精品理论片_中文无码亚洲资源站久久